Betrokkenheid
van ouders en
leerlingen

Betrokkenheid

Ouders zijn altijd welkom op school. Goede samenwerking tussen ouders en school is van groot belang voor uw kind. Wij vinden het prettig om een goed contact te hebben met ouders. Als er iets is, kunt u gewoon binnenlopen voor of na schooltijd. U kunt altijd een afspraak maken. U kunt er op rekenen dat wij contact opnemen met u als dat nodig is. Informatie krijgt u via de schoolgids, ons digitale platvorm Social Schools, de website, gespreksavonden, rapporten, informatieavonden en persoonlijke gesprekken waarvoor u uitgenodigd wordt, of die u zelf kunt aanvragen.

SAMEN DOELEN BESPREKEN

Gedurende het schooljaar nodigen we iedere ouder individueel uit voor een gesprek. In de groepen 1 tot en met 4 zijn dit luistergesprekken. In dit gesprek kunt u als ouder uw verwachtingen en bijzonderheden van uw kind met de leerkracht bespreken. In de groepen 5 tot en met 8 worden de leerlingen samen met hun ouder(s) uitgenodigd voor een doelengesprek. De leerling vertelt dan wat hij makkelijk en moeilijk vindt en wat hij wil leren. Samen met ouder(s) en de leerkracht(en) worden de doelen met de leerling besproken.

COMMUNICATIE VIA SOCIAL SCHOOLS

Wij maken gebruik van het platform Social Schools, waar ouders en leraren op een veilige en makkelijke manier kunnen communiceren en elkaar.

Ouders als educatief partner

Ouders spelen ook een rol in het leerproces van de kinderen. Samen willen we het beste voor ‘onze’ leerlingen. Uit onderzoek blijkt, dat wanneer ouders en school educatief partner zijn, leerlingen beter presteren, leerlingen zich prettiger voelen op school, er beter begrip is voor elkaar, een heldere, duidelijke structuur ontstaat, en dat school en thuis beter op elkaar aansluiten.

Ouders als ondersteuner

Ouders en ook grootouders helpen ons met allerlei activiteiten. O.a. bij de begeleiding van kinderen tijdens bijvoorbeeld een excursie, bij lezen, vieringen, technieklessen, bij handvaardigheidslessen en bij bijzondere activiteiten. Ouders denken ook actief mee over de kwaliteit en de ontwikkeling van ons onderwijs.

Activiteiten

Juf Corrie Nieuwkoop is onze eventmanager. Zij organiseer met de leerkrachten allerlei activiteiten, zoals excursies, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, de afscheidsmusical, Koningsspelen, schoolreis, slotfeest, enzovoort. Ouders worden gevraagd om mee te helpen. Dat kan zijn: mee voorbereiden, groepjes begeleiden of rijden naar een andere locatie.

Enkele jaren geleden hebben we vanwege kansengelijkheid de ouderbijdrage afgeschaft. Ouders hoeven niet meer te betalen voor activiteiten, feestjes en excursies. Alles wordt bekostigd vanuit het budget van de school en de Lowys Porquinstichting.

Ouderpanel

Het ouderpanel is een adviesorgaan. De ouders uit het ouderpanel zijn een klankbord voor de directeur. Hij kan op deze manier meningen van een aantal betrokken ouders peilen over bepaalde (mogelijke) veranderingen of gebeurtenissen in, op of rond de school.

Voorbeelden van bespreekpunten zijn de cultuur en de communicatie op onze school, Passend Onderwijs, wat moet een leerkracht/ directeur op basisschool Groen van Prinsterer kunnen en kennen, handelings- en opbrengstgericht werken, 21e eeuwse vaardigheden, het in kaart brengen van de ontwikkeling van onze school naar 2023. Hierbij denken we dan vooral aan professionaliteit, innovatie, communicatie, controle en beheer, specifiek vanuit de ouders gezien.

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad is een gekozen advies- én instemmingsorgaan bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Zij geeft gevraagd of ongevraagd advies of instemming over (de uitwerking van) het beleid, bijvoorbeeld over de vakantieregeling, de formatie, het jaarplan en het schoolplan. De vergaderingen zijn openbaar en u kunt de notulen opvragen. De MR van onze school bestaat uit twee ouders en het personeel wordt vertegenwoordigd door Hillie Notenboom en Miranda Kokke. Miranda heeft tevens zitting in de GMR.

Leerlingenraad

Op school is een leerlingenraad actief. Door de coronacrisis is dat tijdelijk stilgelegd en we pakken de draad weer op. In de leerlingenraad zitten leerlingen, uit groep 5 tot en met 8, die door hun klasgenootjes zijn gekozen als vertegenwoordiger van de groep. Een keer per maand komen de directeur en de leerlingenraad bij elkaar. Zij praten over allerlei wensen en verbeteringen binnen de school. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe we de sfeer op school goed kunnen houden en hoe we zaken kunnen verbeteren.

Onze leerlingen hebben aangegeven de Leerlingenraad heel belangrijk te vinden. Zo hebben zij bijvoorbeeld geleerd om goed naar elkaar te luisteren, goed hun mening onder woorden te brengen en ook durven ze nu voor hun mening uit te komen en kregen ze begrip voor elkaar. Samen komen ze op voor een fijne schooltijd. De leerlingen, maar ook het team en de directeur, vinden de bijeenkomsten heel waardevol.